Privacy

Praktijk Elien Gaaikema, is gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71853472, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk Elien Gaaikema met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Elien Gaaikema persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Praktijk Elien Gaaikema;
c. bezoekers van www.eliengaaikema.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Elien Gaaikema;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Praktijk Elien Gaaikema contact opnemen of van wie Praktijk Elien Gaaikema persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Elien Gaaikema verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of web formulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Elien Gaaikema zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. een betrokkene zelf persoonlijk na mondelinge toestemming verstrekt zoals video opnames.

3. Doeleinden verwerking

Praktijk Elien Gaaikema verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.eliengaaikema.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Praktijk Elien Gaaikema verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Praktijk Elien Gaaikema kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Elien Gaaikema persoonsgegevens verwerken. Praktijk Elien Gaaikema sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Elien Gaaikema deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Dit gebeurt nadrukkelijk enkel na uw toestemming via de informatieovereenkomst die u krijgt na aanmelding binnen de praktijk. Praktijk Elien Gaaikema deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Elien Gaaikema geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Elien Gaaikema ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk Elien Gaaikema bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Elien Gaaikema hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement

Praktijk Elien Gaaikema kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk Elien Gaaikema gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Elien Gaaikema te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Elien Gaaikema door een e-mailbericht te sturen naar contact@eliengaaikema.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Elien Gaaikema persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Elien Gaaikema door een e-mailbericht te sturen naar contact@eliengaaikema.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).